Начало / Новини / Календар / Проф. дмн Николай Янев ще бъде удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет

Аула, Ректорат

На тържествена церемония, която ще се състои на 13 октомври 2021 г. от 11.00 ч. в Аулата в Ректората, проф. дмн Николай Янев ще бъде удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Предложението за удостояването с почетното звание на най-старото висше училище в България е на Факултета по математика и информатика и е по повод забележителния му принос за развитието на факултета, в частност на Катедра „Вероятности, операционни изследвания и статистика“, за приноса му за развитието на Софийския университет и за изключително високите му научни постижения.

Проф. дмн Николай Янев ще произнесе академично слово на тема: „Разклоняващи се стохастични процеси като модели на популационна динамика“.

plakat DHC Janev

Проф. Янев е световноизвестен учен в областта на разклоняващите се стохастични процеси, основател на българската школа по разклоняващи се процеси. Той взима дейно участие в работата на Колмогоровския семинар като редовен аспирант в Механо-математическия факултет на Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“ през 1972-1975 г. под непосредственото ръководство на Б. Д. Севастянов. През ноември 1975 г. проф. Янев защитава успешно дисертация в областта на разклоняващите се стохастични процеси. В резултат на това се появяват две основополагащи статии в едно от най-престижните списания – „Теория вероятностей и ее применения“. В първата от тях авторът изучава нов клас регулируеми разклоняващи се процеси със случайни регулиращи функции, а във втората изследва нов клас статистически оценки за процеси с голям брой начални „частици“.

След завръщането си от аспирантура проф. Н. Янев продължава работата си в сектор „Вероятности и статистика“ към Единния център по математика и механика“, който обединява сегашните Институт по математика и информатика към Българската академия на науките и Факултет по математика и информатика на Софийския университет.

Проф. Янев води упражнения и чете лекции пред студентите от Факултета по математика и информатика. Подготвя програмата и реализира първия курс по „Вероятности и статистика“. Чете и лекции по Разклоняващи се стохастични процеси, Теория на възстановяването, Математическа статистика и др. В резултат на тази негова дейност в Издателството на Софийския университет излизат книгите му „Вероятности и статистика“, „Ръководство за упражнения по математическа статистика“, „Разклоняващи се стохастични процеси“. Те продължават и днес да се ползват активно във Факултета по математика и информатика. Проф. Янев е научен ръководител на 10 дипломанти и 8 успешно защитили докторанти.

През 1985 г. проф. Янев защитава дисертация на тема „Разклоняващи се стохастични процеси – регулируемост, статистика, приложения“ и получава научното звание „доктор на математическите науки“, а през 1991 г. е избран за професор в Института по математика и информатика към Българската академия на науките, като продължава да чете лекции в Софийския университет. В периода 1993-1999 г. е директор на института, а през 2001-2012 г. е носител на редица награди, сред които и най-високото отличие на Българската академия на науките - „Златен медал Марин Дринов с лента“.

Автор е на над 150 научни публикации като основна част от тях са публикувани в престижни международни списания с импакт-фактор. Има една монография в Springer и три глави в две колективни монографии в САЩ. Научните му резултати са предимно в областта на Теория на вероятностите и Математическа статистика, като основен обект на изследвания са различни класове разклоняващи се стохастични процеси, теория на възстановяването, регенериращи се процеси и др. Има сериозни приложения в областта на стохастичното моделиране в клетъчната биология и раковите изследвания. Последните са съвместно със съответни специалисти от САЩ. Всички публикации на проф. Янев са многократно цитирани (над 500 пъти) и имат сериозно международно признание, за което говори фактът, че негови теореми с доказателства са публикувани в 16 чуждестранни монографии.

Проф. Янев е създател на българска научна школа със сериозно международно присъствие, доказателство за което е организирането и провеждането на Първи конгрес по разклоняващи се процеси през 1993 г. в гр. Варна. Освен това под негово ръководство са организирани 10 международни конференции по вероятности и статистика в България.

Участвал е в редица международни конференции и симпозиуми, сред които се откроява Световният конгрес по статистика на ISI (International Statistical Institute) през 1996 г. Бил е гост-лектор в редица престижни университети я Канада, САЩ, Франция, Испания.

Бил е председател на жури за защита на дисертации или промоция за професор в Испания, Франция, САЩ и Швеция. Освен това той има съвместни публикации в известни списания с учени от Канада, САЩ, Русия, Франция и Испания.

Проф. Н. Янев има сериозен принос в създаването и развитието на испанската школа по разклоняващи се процеси, както и за развитието на научните контакти между Университета на Екстрамадура от испанска страна и Софийския университет и Българската академия на науките от българска. Отчитайки неговия междунaроден принос и специалните му заслуги към Испания, през 2018 г. му бе присъдена почетната титла Doctor Honoris Causa на Университета на Екстрамадура .

Качествата на проф. Янев като международно признат учен и дългогодишен преподавател се допълват от таланта му да забелязва будните студенти, да подкрепя и стимулира тяхното развитие през годините на следване и ранните стъпки науката. С това той допринася за създаването на нови кадри и тяхното професионално израстване в Софийския университет.

Церемонията ще се излъчва на живо на фейсбук страницата на Софийския университет -

https://www.facebook.com/events/287560876327608/?ref=newsfeed