Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Георги Михайлов Сенгалевич, Исторически факултет

Защитата ще се проведе дистанционно в платформа Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/84546311790?pwd=QWxOK1dpUWVmWTU3YXRTUjErRHZCdz09

Meeting ID: 845 4631 1790

Passcode: 972864

 

Публична защита на дисертационния труд на Георги Михайлов Сенгалевич на тема:Средновековна сграфито керамика с монограми и подглазурни съкращения от българските земи, за присъждане на образователна и научна степен „доктор”; Професионално направление 2.2. История и археология: Археология (Средновековна българска археология). Редовен докторант, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Георги Николов

 

Автореферат

Рецензии

Становища