Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Евгени Петров Иванов, Философски факултет

бул. “Цариградско шосе“ №125, блок 4, Конферентна зала „Яйцето“

Публична защита на Евгени Петров Иванов за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.3 Философия (Реторика – Реторика в преговорния процес) с дисертационен труд на тема: „Реторическа аргументация в политически и бизнес преговори. Сравнителен анализ.“. Редовен докторант, с научен ръководител доц. д-р Виржиния Радева

Председател на научното жури: проф. д.с.н. Цветан Първанов Давидков

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

бул. “Цариградско шосе“ №125, блок 4, етаж 1, Конферентна зала „Яйцето“ (за присъствен формат) или в платформата MS Teams (в случай, че епидемичната обстановка налага онлайн/дистанционен формат).