Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Свилен Иванов Жеков, Юридически факултет

Зала 2, Ректорат на СУ.

 

Публична защита за присъждане на образователната и научната степен "доктор" в професионално направление 3.6 ПРАВО (ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС) на задочен докторант Свилен Иванов Жеков с тема на дисертацията „Производство за допускане на съдебна делба"

Председател на научното жури: проф. д-р Анелия Мингова

Автореферат

Рецензии:

 

Становища: