Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Диана Ангелова Дончева, Философски факултет

Защитата ще се проведе онлайн в MS Teams

Щракнете тук, за да се присъедините към събранието

Публична защита на дисертационен труд на Диана Ангелова Дончева, задочен докторант по професионално направление 3.3. Политически науки (Публична администрация) за присъждане на образователна и научна степен „доктор”.

Тема на дисертацията: „ПОДБОРЪТ НА СЛУЖИТЕЛИ КАТО ЕЛЕМЕНТ ОТ СТРАТЕГИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Председател на научното жури проф. д-р Александър Иванов Маринов

Автореферат

Рецензенти:

Становища

Публикувано на 30.11.2020 в 16:16 ч.