Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по науки за образованието и изкуствата - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 1.2 Педагогика (Специална педагогика), обявен в ДВ, бр. 74/21.08.2020 г.

   

Кандидат: доц. д-р Неда Златинова Балканска

Председател на научното жури: проф. дпн Мира Димитрова Цветкова-Арсова, СУ „Св. Климент Охридски“

Материали:

Рецензии:

 

 

 

Становища:

 

 

 

 

Заключителното заседание да се проведе на 11.12.2020 г. от 12.00 ч. в платформата Мудъл на адрес: