Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Емил Борисов Петров, Геолого-географски факултет

Зала 2, Ректорат, СУ “Св. Климент Охридски”

 

Защита на докторска дисертация на Емил Борисов Петров (свободна докторантура) на тема: ,,Управление на транспортната достъпност до туристическите обекти в централната градска част на София” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята (География на рекреацията и туризма).

 

Научен ръководител: доц. д-р Мариана Асенова
Председател на научното жури: проф. д.ик.н. Соня Милева

 

Автореферат / Author's Summary

 

Рецензии / Reviews:

 

Становища / Opinions: