Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Велина Надарова Христова, Философски факултет

бул. ”Цар Освободител” № 15, СУ „Св. Кл. Охридски“, Ректорат, Южно крило, 3 етаж, зала 63.

Публична защита на редовен докторант ВЕЛИНА НАДАРОВА ХРИСТОВА по професионално направление 3.2. Психология (Обща Психология, Психологическо измерване и оценяване - Психодиагностика).

Тема на дисертацията: „ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПРОФИЛИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АПЕТИТА ПРИ ЛИЦА С ХРАНИТЕЛНА АВЕРСИЯ И ЗАВИСИМОСТ ОТ ХРАНЕНЕТО“.

Председател на научното жури: проф. д.пс.н. Соня Методиева Крабельова

Автореферат

Рецензии:

Становища: