Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, в-к "24 часа", бр. 193 / 30.07.2020 г.

   

 

С оглед спазването на противоепидемичните мерки, документи се подават и приемат след предварително запазен час на тел..: 02/9308 451; 02/ 986 11 83 или на имейл адрес: gergana_avramova@admin.uni-sofia.bg; lyubomir.lsto@admin.uni-sofia.bg

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за асистенти по:

 

за нуждите на Факултет по науки за образованието и изкуствата, катедра „Начална училищна педагогика“:

 • 1.3. Педагогика на обучението по … (Дидактика на техниката и технологиите, Методика на педагогическата работа в часа на класа, педагогическа практика) – един;

 

за нуждите на Физически факултет, катедра „Физика на кондензираната материя и микроелектроника“:

 • 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя) – един;

за нуждите на Физически факултет, катедра „Астрономия“:

 • 4.1. Физически науки (Астрономия и астрофизика) – един;

 

за нуждите на Юридически факултет, катедра „Трудово и осигурително право“:

 • 3.6. Право (Трудово право и обществено осигуряване) – един;

 

за нуждите на Факултет по класически и нови филологии, катедра „Западни езици“:

 • 2.1. Филология (Приложна лингвистика – английски език) – един;

за нуждите на Факултет по класически и нови филологии, катедра „Англицистика и американистика“:

 • 2.1. Филология (Езикознание и дигитална хуманитаристика – английски език) – един,

 

всички със срок 2 месеца.

 

Конкурсът ще се проведе по реда и условията на Кодекса на труда, чл. 17 от Закона за развитието на академичния състав в РБ и чл. 44 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. Кандидатите ще държат писмен и устен изпит. Със спечелилият конкурса кандидат ще бъде сключено срочно споразумение. Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски ”.

 

Необходими документи:

 • заявление /по образец/;
 • автобиография;
 • диплома за висше образование – образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея – в оригинал за сверяване и по едно копие от тях;
 • диплома за образователна и научна степен “доктор”, ако кандидатът има такава – в оригинал за сверяване и едно копие;
 • удостоверение за трудов стаж по специалността;
 • списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати.


Срокът започва да тече от датата на публикуването на обявата.

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая № 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15

тел. 02/986-11-83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.