Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ, бр. 57 / 26.06.2020 г.

   

 

С оглед спазването на противоепидемичните мерки, документи се подават и приемат след предварително запазен час на тел..: 02/9308 451; 02/ 986 11 83 или на имейл адрес: gergana_avramova@admin.uni-sofia.bg; lyubomir.lsto@admin.uni-sofia.bg

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурс за

 

професор по професионално направление:

 • 4.2. Химически науки (Аналитична химия) – един да нуждите на ФХФ;
 • 2.4. Религия и теология (Църковно право. Устройство и управление на БПЦ) – един за нуждите на Бог.Ф;
 • 2.2. История и археология (История на късната античност: християнска просопография) – един да нуждите на ЦСВП „Иван Дуйчев“;

 

доцент по професионално направление:

 • 3.6. Право (Гражданско и семейно право) – един за нуждите на ЮФ;
 • 3.6. Право (Обща теория на правото) – един за нуждите на ЮФ;
 • 4.1. Физически науки (Теоретична и математична физика) – един за нуждите на ФзФ;
 • 2.1. Филология (Съвременен руски език – Лексикология. Лексикография) – един за нуждите на ФСлФ;
 • 1.3. Педагогика на обучението по …(Математика) – един за нуждите на ФМИ;
 • 1.2. Педагогика (ИКТ в образованието, електронно обучение на обучаеми със специални образователни потребности) – един за нуждите на ФП;

 

главени асистенти по професионално направление:

 • 4.2. Химически науки (Неорганична химия) – един за нуждите на ФХФ;
 • 4.2. Химически науки (Полимери) – един за нуждите на ФХФ;
 • 4.2. Химически науки (Органична химия – органичен синтез) – един за нуждите на ФХФ;
 • 2.2. История и археология (Съвременна балканска история – Аграрни системи и мрежови структури на Балканите) – един за нуждите на ИФ;
 • 2.2. История и археология (История на средновековна България) – един за нуждите на ИФ;
 • 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по история) – един за нуждите на ИФ;
 • 3.6. Право (Гражданско и семейно право (търговско право) – един за нуждите на ЮФ;
 • 3.6. Право (Граждански процес) – един за нуждите на ЮФ;
 • 4.3. Биологически науки (Имунология) – един за нуждите на БФ;
 • 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по латински език и английски език) – един за нуждите на ФКНФ;
 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Книгоиздаване) – един за нуждите на ФЖМК;
 • 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата. История на културата и културно наследство) – един за нуждите на ФФ;
 • 8.3. Музикално и танцово изкуство (Миди аранжимент и VSTi, Музикален авангард и постмодернизъм, Музикална компютърна грамотност, Музикални компютърни технологии) – един за нуждите на ФНОИ;
 • 3.8. Икономика (Корпоративна устойчивост и отговорност) – един за нуждите на СтФ;
 • 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по български език) – един за нуждите на ФСлФ;
 • 4.6. Информатика и компютърни науки (Софтуерни технологии и архитектури) – един за нуждите на ФМИ;
 • 4.6. Информатика и компютърни науки (Бази от данни и изкуствен интелект) – един за нуждите на ФМИ;
 • 4.4 Науки за земята (Геология и проучване на полезни изкопаеми) – един за нуждите на ГГФ;
 • 4.4. Науки за земята (Социална и икономическа география) – един за нуждите на ГГФ;
 • 2.4. Религия и теология (Религиозна педагогика) – един за нуждите на Бог.Ф;
 • 2.1. Филология (Английски език) – един за нуждите на ДЕО,

 

със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.