Начало / Студенти / Новини / ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2“ / Информация за обучаващи организации и ментори

   

Във връзка с промените в часовите ставки на менторите, включени в проект “Студентски практики-Фаза 2”, ви уведомяваме, че менторите, които имат сключени до момента договори по проект „Студентски практики – Фаза 2“, трябва да сключат анекс към своите договори със Софийски университет за увеличаване на часовата ставка, определяща тяхното възнаграждение. Новата часова ставка ще се прилага за практически обучения на студенти, чиито договори са сключени след 21.05.2021 г. и чието изпълнение на практическото обучение е започнало след 31.05.2021 г.

Анексите за промяна на часовата ставка се генерират през информационната система на проекта, след което се депозират в 3 /три/ екземпляра в стая 115 при следното работно време:

Приемно време: вторник от 10 до 11ч.

четвъртък и петък от 10 до 12ч.

Отдел “Секретариат и деловодство”, стая 115, Ректорат

Инспектори: Илиана Гелкова и Маргаритка Стоянова

Молим ви да депозирате своите анекси в най-кратки срокове. Обръщаме внимание, че ако не бъде сключен анекс, то възнаграждението ще се изчислява по прилаганата до момента ставка.

 

Допустими обучаващи организации са стопански и нестопански организации, държавна и общинска администрация, училища и обучителни организации, синдикални и работодателски организации, други юридически лица, лица, упражняващи свободна професия, еднолични търговци и други работодатели по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на кодекса на труда, които са регистрирани в Търговския регистър или други нормативно утвърдени регистри, минимум 6 /шест/ месеца преди регистрацията си в информационната система на проекта.

Менторът следва да бъде в трудови или други допустими от законодателството правоотношения с обучаващата организация най-малко 3 месеца преди началото на практиката и да познава дейностите, които ще се възлагат на студента по време на практиката. Менторът следва да притежава висше образование и минимум 3 години професионален опит в областта на провежданата практика. Един ментор може да отговаря по едно и също време за не повече от 10 потвърдени студенти, участници в практиката.

Практическото обучение на студентите по проект Проект № BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – ФАЗА 2“ се провежда изцяло и само в реална работна среда, т.е. в обектите, в които Обучаващата организация извършва дейност. Не се допуска извършване на дистанционно (онлайн) практическо обучение. При провеждането на онлайн практика, изцяло или частично, менторът не получава възнаграждение.

Практическо обучение на студент може да започне само след подписан договор между Софийски университет и обучаваща организация, Софийски университет и ментор, Софийски университет и студент и Софийски университет и академичен наставник.

 

Прием на договори на ментори и обучаващи организации

Софийски университет "Св. Климент Охридски" преустановява приема на договори на ментори и обучаващи организации по проект "Студентски практики - Фаза 2"

 

Наборът от документи, който следва да бъде депозиран от страна на обучаващата организация включва:

  1. Договор за сътрудничество между Софийския университет “Св. Климент Охридски” и обучаващата организация, който се генерира от системата на проект “Студентски практики - фаза 2” /3 екземпляра/.
  2. Списък с ментори, който се генерира от профила на организацията ( този списък се генерира отново и се предоставя на ВУ при всяка настъпила промяна в него).
  3. Попълнена и подписана от ръководителя на обучаващата организация декларация за провеждане на практическо обучение в реална работна среда, която може да свалите от тук .

 

Наборът от документи, който следва да бъде депозиран от страна на менторите включва:

1. Договор между Софийския университет “Св. Климент Охридски” и ментора, който се генерира от системата на проект “Студентски практики-фаза 2” /3 екземпляра/.

Менторът попълва адресът си на ръка във всеки един екземпляр.

2. Попълнена декларация за ментор, която може да свалите от тук .

 

Получаване на копие от договор на ментор и обучаваща организация:

Копие от договор на ментор и обучаваща организация може да бъде получено минимум 2 седмици след депозирането му.

Приемно време: четвъртък и петък от 10 до 12 ч.
Отдел “Секретариат и деловодство”, стая 115, Ректорат
Инспектори: Илиана Гелкова и Маргаритка Стоянова

Обучаващи организации и ментори, които се нямат възможност да получат договорите си на място, получават копие от договорите си по пощата.

 

Отчитане и получаване на възнаграждение:

Менторът отчита в информационната система 10 часа за всеки практикант, преминал 240 часа обучение и изготвил финален отчет. Менторът не може да въвежда сумарно повече от 80 часа месечно за всички свои практиканти и до 4 часа дневно за работа по всички проекти по оперативни програми.

Часовете се отчитат с финалното потвърждаване на практическото обучение от страна на ментора и се разпределят по месеци съобразно времето на провеждане на практиката по график. За всеки от месеците, менторът следва да въведе допълнително изискуеми данъчно-осигурителни обстоятелства. С потвърждаване на финалния отчет на студента от ментора същият въвежда и данъчно-осигурителните си обстоятелства в срок до 10-то число на месеца вкл., следващ месеца на приключване на практиката, но не по-късно от 2 месеца, считано от 10-то число на месеца, следващ месеца на приключване на практическото обучение. Менторът губи право на възнаграждение за отчетените часове от даден месец, за който не е въвел в срок всички изискуеми данъчно-осигурителни обстоятелства. Менторът губи право на възнаграждение за отчетените часове и в случай, че в едномесечен срок преди приключване на изпълнението на проекта не е въвел данъчно-осигурителните си обстоятелства.

Менторите не е нужно да депозират отчет на хартиен носител.