Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ, бр. 14 / 18.02.2020 г.

   

 

С оглед спазването на противоепидемичните мерки, документи се подават и приемат след предварително запазен час на тел..: 02/9308 451; 02/ 986 11 83 или на имейл адрес: gergana_avramova@admin.uni-sofia.bg; lyubomir.lsto@admin.uni-sofia.bg

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за

 

главен асистент по професионално направление:

  • 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по английски език) – един за нуждите на ФКНФ;
  • 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата. История на европейската средновековна култура. Дворцов церемониал и легитимност на императорската власт във Византия) – един за нуждите на ФФ;
  • 2.3. Философия (Етика) – един за нуждите на ФФ;
  • 4.4. Науки за земята (Физическа география и ландшафтознание) – един за нуждите на ГГФ,

 

всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.