Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Катедри и самостоятелни звена / Катедри / Физиология на растенията / НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

   

От 1971 г. катедрата по Физиология на растенията с ръководител проф. Г. Георгиев се интегрира в своята научно-изследователска дейност с Института по физиология на растенията на БАН като се провеждат изследвания върху процесите на растеж и диференциация на растителната клетка, последействието на постоянното магнитно поле върху метаболитните процеси, взаимодействието на генетичната и хормонална регулация при растенията. От 1984 г. в катедрата по Физиология на растенията с ръководител проф. Г. Кименов се оформя ново направление в учебната и научна дейност – Екологична физиология на растенията, а през 1986 г. се въвежда и направление Растителни клетъчни и тъканни култури от проф. Й. Иванова, което се развива от проф. В. Капчина. Под ръководството на доц. Г. Чанева, от 2013 г. се провеждат изследвания и в сферата на Биотехнология и физиология на на микроводораслите.

В момента в катедрата се развиват следните основни научни направления:

(1) Растителни биотехнологииin vitro размножаване на редки и ценни лечебни растения от Българската флора; криопрезервация на ендемитни и застрашени растения; култивиране и биотехнологично приложение на микроводораслите; идентификация на вторични метаболити; изследване на активността на растителни екстракти свисока биологична активност; приложение на растителните метаболити в практиката (във фарамцията, козметиката, парфюмерията, за подобряване на фитоимунитета и др.).

(2) Регулация на растежа и развитието на растенията – регулация на продуктивността на културни и лечебни видове растения; изследване на механизма на действие на фитоефектори в растението (сигнален път, генна експресия, фенотип); ефект на фактори на средата върху функционалния статус и вторичния метаболизъм.

(3) Растително-микробни взаимодействия – принципи на минералното хранене и фактори, които на влияние; роля на взаимодействията с почвени микроорганизми и микроводорасли върху растителния функционален статус; биоремедиация на тежки метали; междурастителни почвени взаимодействия (алелопатия).

(4) Стрес и адаптация при растенията - адаптивни механизми на растителните организми при отговор на различни стресови въздействия: екстремни температури, светлинни интензитети, тежки метали, киселинен дъжд, пестициди и др.; общи принципи на възприемане на стреса, сигналната трансдукция и регулацията на генната експресия.

1-Website_Photo_FR

Екипът на катедра Физиология на растенията се стреми да поддържа добра колегиална атмосфера. Всички членове са почитатели на природата и изучават разнообразни аспекти на фитобиологията и растителната биотехнология. Целта е да се задълбочи познанието за културни и лечебни видове растения, както и на микроводорасли, и да се намерят начини за ефективно оползотворяване на техния потенциал.

 

Катедрата разполага с оранжерия, фитостатни помещения и с апаратура за провеждане на експериментална дейност с in vivo, in vitro и ex vitro растения.

Оранжерия

Оборудване

В изследователската работа на катедрата се включват студенти от бакалавърските и магистърските програми на Биологическия факултет, както и докторанти, чуждестранни студенти и гости. Студентите имат възможност да разработят изследователски проекти съвместно с членовете на катедрата, както и в сътрудничество с други катедри на факултета, други университети, научно-изследователски институции и с представители на бизнеса. Получените резултати се публикуват под формата на научни статии, и се представят като постери и доклади в разнообразни научни форуми (конференции, научни състезания).

За периода 2014-2019 г. в катедрата са защитени 7 докторски дисертации. Изработени са 17 бакалавърски и 19 магистърски дипломни работи. Студентите участват активно в текущи проекти на катедрата, в представяне на работни резултати в научни форуми и състезания, в публикации, както и в образователни събития за ученици и за връзка с обществеността. Съществува активен обмен на студенти и преподаватели по програма Еразъм+ с Университет на Гент и Университет на Антверпен в Белгия; Университет на Барселона в Испания, Университет на Щип в Македония, и др.

2-Website_Photo_Studenti

В изследователската работа на катедрата се включват студенти от бакалавърските и магистърските програми, както и докторанти и чуждестранни студенти и гости. Студентите имат възможност да разработят изследователски проекти съвместно с членовете на катедрата, както и в сътрудничество с други катедри на факултета, други факултети, други научно-изследователски институции и с представители на бизнеса. Получените резултати се публикуват под формата на публикации, и се представят като постери и доклади в разнообразни научни форуми (конференции, научни състезания).

Студенти бакалаври

Студенти магистри

Студенти докторанти

Членовете на катедрата участват в проекти, финансирани от Фонд научни изследвания (ФНИ) на Софийския университет, от ФНИ на Министерството на образованието и науката (МОН), от Европейския съюз, и др.