Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП / ДОСТАВКА, ИНСТАЛАЦИЯ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА основно и специализирано ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ за нуждите на проект BG05M2OP001-1.002-0012

   

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 21.10.2019г.

Покана с изх.№72-00-2113/ 14.10.2019г. за пазарна консултация с предмет: ДОСТАВКА, ИНСТАЛАЦИЯ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА основно и специализирано ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ за нуждите на проект BG05M2OP001-1.002-0012 от 30.03.2018 за изграждане на Център за компетентност: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“

14.10.2019 г.

Техническа спецификация по обособена позиция № 1

Техническа спецификация по обособена позиция № 3

Техническа спецификация по обособена позиция № 6

Техническа спецификация по обособена позиция № 7

Техническа спецификация по обособена позиция № 8

Техническа спецификация по обособена позиция № 10

Техническа спецификация по обособена позиция № 11

Техническа спецификация по обособена позиция № 12

Техническа спецификация по обособена позиция № 13

14.10.2019 г.

 

Индикативни Оферти

22.10.2019г.