Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Димитър Наполеонов Баев, Факултет по науки за образованието и изкуствата

зала № 213 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Димитър Наполеонов Баев, редовен докторант, на тема „Модел за развитие на схематично мислене чрез средствата на изобразителни и конструктивни дейности при 6-8-годишните деца“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика).

Председател на научното жури: проф. д-р Любослава Димитрова Пенева – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: