Начало / Наука / Стипендии и конкурси / Актуално (до 2021 г.) / Конкурс по Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ)

   

Срок за кандидатстване: 26 септември 2019 г.

 

Фонд “Научни изследвания” към МОН обяви конкурс по Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ): https://www.fni.bg/?q=node/957

Документите за кандидатстване и условията за участие в конкурса са налични на посочения електронен адрес.

Краен срок за кандидатстване: 17 ч. на 30 септември 2019 г. по електронен път на адрес: http://pb.stko.eu/

Краен срок за предоставяне на документи за съгласуване и подписване с КЕП от страна на СУ: 26 септември 2019 г. Документите изпращайте по електронна поща на адрес npd@admin.uni-sofia.bg до отдел „Научна и проектна дейност“ (Информационен център на СУ), телефон за контакт: 02/9308 514.

 

Всички проектни предложения следва да бъдат регистрирани в електронната система на СУ https://projects.uni-sofia.bg/. Към проектното предложение задължително се прилага извадка от системата на СУ. Всеки от документите трябва да бъде изготвен и изпратен като отделен файл в pdf формат. Подписаните документи ще бъдат върнати по електронна поща до 3 работни дни, считано от датата на подаването им в отдел “Научна и проектна дейност”.

 

Документите, доказващи допустимостта на СУ в конкурса, са следните:

1. Указ на Цар Фердинанд за учредяване на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, обнародван в Държавен вестник бр. 2 от 1889 г., съгласно т. 3.1.2. от Насоките за конкурса;

2. Правилник за устройството и дейността на СУ „Св. Климент Охридски“, съгласно т. 3.1.2. от Насоките за конкурса. Документът е публично достъпен и на електронен адрес https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administrativna_struktura/pravilnici_na_su

3. Утвърден сметкоплан, от който е видно разделяне на икономически от неикономическите дейности, съгласно т. 3.1.2 от Насоките за конкурса;

4. Пълномощни на лицата, упълномощени да изпълняват всички функции на Ректор;

5. Декларация по Приложение 1;

6. Декларация по Приложение 2.

 

Посочените документи са депозирани еднократно на хартия в деловодството на ФНИ към МОН с писмо №100101/112 от 06.08.2019 г., валидни са за всички проектни предложения на СУ и не се изисква ръководителите да ги изготвят и набавят повторно. Сканираното писмо ще бъде изпращано на ръководителите по електронна поща заедно с целия пакет документи, подписани с КЕП.