Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2018/2019 г. / Защитили за уч. 2018/2019 г. / Ирена Иванова Манкова, Факултет по славянски филологии

Нова конферентна зала, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Форма на обръщението в чешкия и българския език за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1 Филология – Славянски езици (чешки език)

 

Научен ръководител: проф. дфн Маргарита Младенова - ФСФ, СУ

Председател на научното жури: доц. д-р Марина Джонова - ФСФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: