Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Академични постижения / Новата бакалавърска програма на Стопанския факултет "Счетоводство, финанси и дигитални приложения" (на английски език) успешно премина акредитация от ICAEW

   

24.01.2019

 

Успешно приключи акредитацията на стартиращата през есента на 2019 г. нова бакалавърска програма на Стопанския факултет "Счетоводство, финанси и дигитални приложения" (на английски език) от Международната професионална организация "The Institute of Chartered Accountants in England and Wales" (ICAEW).

 

В рамките на бакалавърската програма “Счетоводство, финанси и дигитални приложения” студентите могат да придобият международно признат сертификат: Certificate in Finance, Accounting and Business (CFAB) на Международната професионална организация "The Institute of Chartered Accountants in England and Wales"

 

ICAEW - Summary of ACA Credits 2019 (pdf)

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМА В ПРОГРАМАТА ОТ УЧ. 2019/2020 Г.

 

Програмата подготвя кадри със солидна фундаментална подготовка за нуждите на стопанската практика, публичната администрация и неправителствения сектор.

 

Продължителността на обучението е 4 години (осем семестъра) и обхваща задължителна, задължително-избираема и свободно избираема подготовка, организирани под формата на лекции и семинарни занятия.

 

Дисциплините, включени в учебния план на бакалавърската програма, се преподават на английски език. Съдържанието и структурата на обучението по Счетоводство, Финанси и дигиталните приложения е съобразено с добрите академични практики (Европа, САЩ и България) и традициите на обучението в Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

 

Формите за контрол са изпити и текущи оценки като по много от учебните дисциплини е предвидено решаване на практически задачи, разработване на казуси, разработване и защита на курсови проекти и др.

 

Обучението завършва с полагане на Държавен изпит.

 

Знания и умения след завършване на програмата:

 

  • Познаване на основните постижения на икономическата теория и практика от гледна точка на микро- и макроикономическите теории, финансите, счетоводството, данъците, управлението на риска, икономическата статистика, икономическата математика, дигиталния бизнес, планирането и контрола, както и информационните технологии и системи. Особен акцент се поставя върху дигиталното приложение на знанията в областта на счетоводството и финансите. То се осъществява при изучаването на повечето от счетоводните и финансовите учебни дисциплини.
  • Умения за използване на получените знания при описанието, анализа и прогнозирането на основните икономически явления и стопанската практика.
  • Умения за надграждане и развитие на базовите знания и умения, получени в Стопанския факултет.

 

 

Професионални компетенции:

 

  • Самостоятелно вземане на рационални икономически решения в различните области на стопанския живот.
  • Умения за работа в екип, което предполага комуникативност, умение за представяне, формиране на екип, лидерство и разрешаване на сложни ситуации.
  • Възможност за бързо адаптиране към конкретните работни места, изискващи описаната подготовка
  • Новаторски идеи и подходи при разрешаването на икономическите проблеми на всяко ниво.

 

 

Професионална реализация

 

  • Придобилите образователно-квалификационната степен "бакалавър" по специалността "Счетоводство и финанси" - бакалавърска програма по „Счетоводство, финанси и дигитални приложения (Accounting, Finance and Digital Applications) на английски език“ получават професионална квалификация “Счетоводител - финансист” и могат успешно да работят в бизнес организации, във финансови институции, както на местно, така и на международно ниво, държавни институции на местно равнище, държавната администрация, в организации с нестопанска цел, като преподаватели в средните училища с икономически и/или управленски профил след придобиване на педагогическа правоспособност и др.
  • Те биха могли да продължат образованието си в Магистърски програми у нас и в чужбина.

 

 

Учебен-план-СФДП