Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Академични постижения / Излезе от печат Том 16 (2018) на Годишника на Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

   

23.12.2018

 

Излезе от печат Том 16 (2018) на Годишника на Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

 

Годишникът се реферира/индексира в RePEc (Research Papers in Economics), CEEOL
(Central and Eastern European Online Library) и Google Scholar.

Годишникът на Стопанския факултет в RePEc

Годишникът на Стопанския факултет в CEEOL (Central and Eastern European Online Library)

 

 

Yearbook16-Cover

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Сашо Ангелов – Здравеопазването в България от древността до днес ... 5
Илияна Анкова – Върху развитието на управленското счетоводство (втора част) ... 27
Alexander Atanasov – The Survival of the French Manager State: Building Solid Macroeconomic Foundations for State Regulation ... 47
Банчо Банов – Сделката с Лондонския клуб от 1994 г. Редукция или увеличение на своя външен дълг постигна България ... 75
Олимпия Ведър – Дидактически и методически аспекти при формиране и развитие на комуникационни умения на бъдещи мениджъри (първа част) ... 93
Атанас Георгиев – Интегриране на възобновяемите енергийни източници в либерализиран електроенергиен пазар ... 115
Димитър Златинов – Аналитично приложение на модела Мъндел–Флеминг за изследване на ефектите от взаимодействието между фискална и парична политика в отворена икономика ... 125
Ismat Ibrahim – Comparison between Maximum likelihood estimator and Ordinary Least Squares by using SAZ1 and SAZ2 as Alternative Companion Mean Squares of Error ... 145
Рая Каназирева – Фактори и модели за корпоративно предприемачество ... 161
Тони Конджов – Еволюция на икономическите възгледи за изкуството ... 183
Диана Костова – Социално възпроизводство – някои подходи и проблеми ... 195
Stefan Petranov – Capital Markets Union and the Prospect for Bulgaria ... 217
Nasradeen Salih – Using quantile regression in the analytical study to minimize the effect of random values to estimate the economic inflation rates in Iraq in 1975 – 2012 periods and the comparative periods before and after the 2003 war ... 231
Теодор Седларски – Поведенчески подход към устойчивостта на настоящия социоикономически ред ... 269
Надя Велинова-Соколова – Управление на финансови рискове чрез деривативни инструменти ... 291
Диана Тишева, Георги Димитров, Ивайло Добрев – Нов метод за комуникация между онлайн медии и читатели и анализ на общественото мнение ... 313

 

CONTENTS

Sacho Angelov – The healthcare in Bulgaria from Antiquity to our days ... 5
Iliyana Ankova – The development of management accounting (part two) ... 27
Alexander Atanasov – The Survival of the French Manager State: Building Solid Macroeconomic Foundations for State Regulation ... 47
Bancho Banov – The Brady Deal of Bulgaria with London Club of 1994. Reduction or Increase Achieved Bulgaria ... 75
Olympia Vedar – Didactic and methodical aspects of formation and development of communication skills among futute managers (part one) ... 93
Atanas Georgiev – Integrating Renewable Energy Sources in a Liberalized Electricity Market ... 115
Dimitar Zlatinov – An analytical application of the Mundell–Fleming model for studying open-economy interaction between fiscal and monetary policy ... 125
Ismat Ibrahim – Comparison between Maximum likelihood estimator and Ordinary Least Squares by using SAZ1 and SAZ2 as Alternative Companion Mean Squares of Error ... 145
Raya Kanazireva – Factors and Models of Corporate Entrepreneurship ... 161
Toni Kondzhov – Evolution of the economic Conceptions about the Art ... 183
Diana Kostova – Social reproduction – some approaches and problems ... 195
Stefan Petranov – Capital Markets Union and the Prospect for Bulgaria ... 217
Nasradeen Salih – Using quantile regression in the analytical study to minimize the effect of random values to estimate the economic inflation rates in Iraq in 1975 – 2012 periods and the comparative periods before and after the 2003 war ... 231
Teodor Sedlarski – Behavioral Approach to the Sustainability of the Socioeconomic Order ... 269
Nadya Velinova-Sokolova – Management of the financial risks with the derivative instruments ... 291
Diana Tisheva, Georgi Dimitroff, Ivaylo Dobrev – A new method of communication between
online media and readers and public opinion analysis ... 313