Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2018/2019 г. / Защитили за уч. 2018/2019 г. / Стефан Георгиев Милетиев, Департамент по спорт

Заседателна зала 2, Ректорат

 

Защита на докторат на тема: "МЕТОДИЧЕСКА СИСТЕМА ЗА ФИТНЕС ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ОТ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт - фитнес) на докторанта на самостоятелна подготовка СТЕФАН ГЕОРГИЕВ МИЛЕТИЕВ.

Научен ръководител: проф. Анжелина Янева, д-р

Председател на научното жури: доц. Евгени Йорданов, д-р

АВТОРЕФЕРАТ

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА: