Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Новини / Архив'2018 / Покана към физически и юридически лица и техни обединения за определяне на Асоциирани партньори по проект Център за Компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии"

   

Във връзка с реализирането на проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за Компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" , в областта на мехатроника и чисти технологии, по процедура BG05M2ОP001-1.002 „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ“ на ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

От името на партньорите в проекта, се канят да участват в избора на Асоциирани партньори, по смисъла на § 1, т. 1 от ПМС №162/2016 г. всички физически и юридически лица и техни обединения, които са заинтересовани от реализирането на проект в областта на мехатроника и чисти технологии, и участват в изпълнението на дейностите по него, но не разходват средства от безвъзмездната финансова помощ.

Лицата и техните представители трябва да отговарят на критериите по т.12.3 от Насоките за кандидатсване по процедурата .

Писмените заявления , се подават в срок до 17 часа на 26 ноември 2018 г. на електронен адрес: izhel@tugab.bg.

Към заявлението следва да се приложат:

1) Декларация (относно избягване на конфликта на интереси за асоциирания партньор) Приложение IIа

2) Документи необходими за оценка на проекта - Приложение 1

 

Документите за участие и представянето на проекта за център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" са публикувани на следните интернет адреси:

https://www.tugab.bg - Technical University Gabrovo

https://www.tu-plovdiv.bg – Technical University Sofia – branch Plovdiv

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_himiya_i_farmaciya

https://www.smeest.eu