Начало / Новини / Новини и събития / Стартиращ семинар по проект за изграждане на Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“

   
Стартиращ семинар по проект за изграждане на Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“

В Биологическия факултет на Софийския университет се проведе стартиращ семинар по проект за изграждане на Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ BG05M2OP001-1.002-0012-C01. Обекти на изследване в проекта са лечебните и ароматични растения и агробио-отпадъци.

Семинарът бе открит от декана на Биологическия факултет доц. д-р Стоян Шишков, който пожела успешна работа и ползотворни дискусии.

Ръководителят на проекта проф. дхн Владимир Димитров от Института по органична химия с Център по фитохимия към БАН представи целите, методите за постигане и очакваните резултати по проекта „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“. Той отбеляза, че институциите, заели се с изработването на проекта, отдавна са мислили по тази тематика и че през последните години не само институциите, а и обществото осъзнава важността на тематиката и на развитието на разработки в тази насока. Проф. Димитров посочи, че е забелязал изключителен интерес към преработване на българските лечебни растения преди всичко от страна на малките фирми.

2

По думите на проф. Димитров, България е собственик на огромен ресурс от лечебни и ароматични растения, които в момента преди всичко опират до добиване на етерични масла, екстракти за влагане в крайни продукти и до известна степен, но не в достатъчна, за получаване на крайни лечебни продукти.

Основната идея на проекта е лечебните растения да бъдат преработвани и от тях да се добиват продукти с висока добавена стойност. Планирано да се експериментира с начините на преработка, преди всичко насочени към зелени технологии. Ръководителят на проекта уточни, че в рамките на проекта не може да се направи производство, но могат да се направят прототипи и с тях да се заслужи интереса на фирмите. Едновременно с преработката има и голяма част научни изследвания, свързани с химичния състав на компонентите, с биологичната активност и със създаването на краен продукт.

В момента при преработване на лечебни и преди всичко ароматични растения има отпадъчни продукти, а в отпадъците има много ценни вещества, които трябва да бъдат разглеждани като суровина, посочи проф. Димитров. Целта на проекта е да се разработят подходи и технологии, за да може да се добиват количества, от които може да се направи продукт.

След като минем по този път целта ни е технологиите и продуктите, които създаваме, да бъдат предложени на малки, средни фирми и съвместно да се защити интелектуална собственост и съвместно да се разработват вече продукти, които биха могли да получат пазарна реализация“, каза проф. Димитров и обърна внимание на значението на българските лечебни и ароматични растения. По думите му, от близо 4000 вида растения в България поне 750 имат потенциал за преработка за получаване на продукти с висока добавена стойност, а 200 са с икономическа целесъобразност. Не всички от тях се преработват, а голяма част се изнасят.

1

Проф. Димитров посочи, че българската фармацевтична индустрия има опит за получаване на фитопрепарати. Той добави, че за съжаление, в момента голяма част от лечебните растения се изнасят като суров материал, но едновременно с това се забелязва тенденция усилията да се насочат към култивиране вместо към събиране на билки. Приоритетът трябва да бъде създаване на условия за стимулиране на преработване и култивиране на лечебни растения.

Проф. Димитров представи основните партньори по проекта и тяхната дейност: Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН, Агробиоинститута при Селскостопанската академия, Факултетът по химия и фармация и Биологическият факултет на Софийския университет, Институтът по полимери. Асоциирани партньори са Департаментът в Университета Вагенинген и фирма „Юниливър“.

Проф. Димитров говори още за потенциала за пазарна реализация на продукти, получени от лечебни растения.

3

Дейността по проекта може да е от полза на земеделските производители и фирми, отглеждащи и преработващи лечебни и ароматични растения; на фирми с производства, генериращи значителни обеми агробио-отпадъци; фирми, произвеждащи козметика и средства за лична хигиена; фирми, произвеждащи функционални храни и продукти за здравето; фармацевтични фирми.

6

Доц. Кирил Симеонов от Института по органична химия представи научната инфраструктура на Центъра за компетентност, включващ редица лаборатории. Семинарът продължи с кръгла маса – дискусия, посветена на връзките и дейностите, насочени към предприемачеството, в която се включиха представители на академичната общност и бизнеса.

Повече за проекта: тук .

Репортаж на Телевизия "Алма Матер":