Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2018/2019 г. / Защитили за уч. 2018/2019 г. / Милена Гришева Катошева, Философски факултет

бул.”Цариградско шосе” № 125, Блок 1, етаж 4, ауд. 45 - „проф. Тодор Боров”

Публична защита на МИЛЕНА ГРИШЕВА КАТОШЕВА за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание и библиография). Тема на дисертацията: „РОЛЯТА НА ДАРИТЕЛСТВОТО ЗА РАЗВИТИЕ НА МУЗЕЙНИТЕ КОЛЕКЦИИ В БЪЛГАРИЯ ”

Автореферат

Председател на научното жури: доц. д-р Десислава Александрова Лилова

Рецензенти:

Становища :