Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Емил Димитров Георгиев, Философски факултет

бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 4 (кампус „Изток“), зала 408

Публична защита на дисертационен труд на Емил Димитров Георгиев на тема „Усвояване или опитомяване: Институционалният трансфер на международни управленски стандарти в българския бизнес, 2007-2012 г. (Върху примера на сертифицирането съгласно бизнес стандарта за управление на качеството ISO 9001)“ за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология)

Председател на научното жури: доц. д-р Петя Иванова Славова

Автореферат

Рецензии:

Становища: