Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Делиана Бориславова Попова, Геолого-географски факултет

Зала 2, СУ “Св. Климент Охридски”

 

Защита на докторска дисертация на Делиана Бориславова Попова на тема: ,,Открито управление: принципи и подходи (общ. Бургас 2007-2015г.)” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята (География на населението и селищата).


Научен ръководител: проф. дн Димитрина Нанева
Председател на научното жури: доц. д-р Климент Найденов

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: