Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Росица Стефанова Вичева, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 3 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Интерактивни модели на промоционалните микросайтове в Интернет рекламата” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Семиотика на рекламата), редовен докторант. Отчислен с право на защита.
Научен ръководител: доц. д-р Теодора Петрова
Председател на научното жури: проф. дфн Христо Кафтанджиев
Автореферат
Рецензии:
проф. дфн Христо Кафтанджиев
доц. д-р Георги Калагларски
Становища:
доц. д-р Теодора Петрова
проф. дсн Добринка Пейчева
доц. д-р Стела Ангова