Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Иван Йорданов Йорданов, Философски факултет

Кампус Изток, бл. 4, зала Яйцето

Защита на дисертационен труд на тема „Психологически профили и хранителни навици при юноши (14-18г.)“ за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ по професионално направление 3.2. Психология (Обща психология, Психологическо измерване).

Председател на журито: Проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова

Автореферат

Рецензии:

Становища: