Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Ана Иванова Станева, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Защита на докторска дисертация на Ана Иванова Станева на тема „Статистически методи за оценка и анализ на многотипови разклоняващи се процеси” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.5 „Математика, докторска програма „Теория на вероятностите и математическа статистика”. Докторант задочно обучение.

 

Научен ръководител: доц. д-р Весела Стоименова

Председател на научното жури: доц. д-р Дончо Дончев

 

Автореферат

 

Рецензии:

проф. дмн Николай Янев

доц. дмн Нейко Нейков

 

Становища:

проф. дмн Косто Митов

доц. д-р Дончо Дончев

доц. д-р Весела Стоименова