Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Ралица Емилова Димитрова, Факултет по начална и предучилищна педагогика

зала № 213 на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Ралица Емилова Димитрова, редовен докторант на тема „Музикално интергративни функции на системата на методите на обучение“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по музика).

Председател на научното жури: проф. д-р Лучия Малинова Ангелова – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: