Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Деница Генчева Денчева, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Социо- и психолингвистични функции на чуждата лексика в онлайн пространството” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Медиен език и стил), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител: доц. д.н. Андреана Ефтимова

Председател на научното жури: проф. д-р Тотка Монова

Автореферат

Рецензии:

проф. д-р Тотка Монова

проф. д-р Пенка Пехливанова-Бурова

Становища:

доц. д.н. Андреана Ефтимова

доц. д-р Елена Тарашева

доц. д-р Татяна Александрова