Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Елица Тодорова Денчева, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Елица Тодорова Денчева, на тема „Роля на азотния оксид като регулатор и модулатор на ацетилхолинестеразата и бутирилхолинестеразата в ЦНС при различни животни”, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Зоология-Зоология на безгръбначните животни), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: доц. д-р Радой Иванов
Председател на научното жури: Проф. д-р Христо Гагов

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: