Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Здравка Георгиева Димитрова, Философски факултет

бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 4 (кампус „Изток“), ет. 4, зала 408

Публична защита на дисертационен труд на Здравка Георгиева Димитрова на тема „Био земеделието в България 1990-2014: нови социални практики в контекста на национални и европейски политики“ за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология)

Председател на научното жури: доц. д-р Петя Иванова Славова

Автореферат

Рецензии:

Становища: