Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Кристина Дончева Баксанова, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Германия и постсоциалистическите държави в Югоизточна Европа. Подходи на отразяване от Дойче Веле ТВ и Це Де Еф (2013–2 015)” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Международна журналистика), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител: проф. д-р Мария Нейкова

Председател на научното жури: доц. д-р Мария Попова

Автореферат

Рецензии:

доц. д-р Мария Попова

проф. д-р Маргарита Пешева

Становища:

проф. д-р Мария Нейкова

проф. дпн Антоний Тодоров

доц. д-р Юлия Захариева