Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Мартина Васкова Павлова, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Кризата в обществото: Манипулация – появата на лидера Спасител. Сравнителен анализ на някои българо-американски комуникационно-манипулационни практики в периода 2008-2014 г.” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Манипулации в комуникацията), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител: проф. д-р Венцеслав Бондиков

Председател на научното жури: проф. д-р Тотка Монова

Автореферат

Рецензии:

проф. д-р Тотка Монова

проф. д.н. Николай Палашев

Становища:

проф. д-р Венцеслав Бондиков

проф. д-р Здравко Райков

доц. д-р Цветан Кулевски