Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Дарина Александрова Кахраманова, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Медиен рейтинг. Модел на изследване нагласите на аудиторията към българските всекидневници” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Емпирични изследвания в комуникацията), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител: проф. д-р Венцеслав Бондиков

Председател на научното жури: доц. д-р Николай Михайлов

Автореферат

Рецензии:

доц. д-р Николай Михайлов

проф. д-р Здравко Райков

Становища:

проф. д-р Венцеслав Бондиков

доц. д-р Рада Кършакова

доц. д-р Цветан Кулевски