Начало / Новини / Новини и събития / Катедра „Обща и приложна хидробиология“ отбеляза 70-годишния си юбилей с отчитане на първи етап от проект „Жива вода“

   
Катедра „Обща и приложна хидробиология“ отбеляза 70-годишния си юбилей с отчитане на първи етап от проект „Жива вода“

В Аулата на Ректората бе отбелязана 70-годишнината от създаването на Катедра „Обща и приложна хидробиология“ в Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. На честването бяха представени последните резултати по проект "Жива вода", разработен съвместно със "Софийска вода" АД.

На празника присъстваха заместник-ректорът на Софийския университет проф. Мария Стойчева, деканът на Биологическия факултет доц. Стоян Шишков, заместник-декани на Биологическия факултет, Арно Валто, изпълнителен директор на „Софийска вода“ АД, Васил Тренев, заместник-изпълнителен директор на „Софийска вода“, представители на фирмата-партньор, проф. Димков, един от дългогодишните ръководители на катедрата, представители на Столична община, директори на институти при БАН, преподаватели, студенти и гости.

1

Ръководителят на Катедра „Обща и приложна хидробиология“ доц. д-р Ирина Шнайдер откри празника и представи накратко историята на катедрата. Тя припомни за създателя й - чл.-кор. проф. Александър Вълканов, както и за нейните ръководители през годините. „Дългият път, който извървя катедрата, е с помощта на нейните членове, които са били наши учители“, отбеляза доц. Шнайдер, която изрази признателността си и на дългогодишните гост-преподаватели, спомагали за развитието на катедрата. Доц. Шнайдер представи и сега действащия преподавателски състав на катедрата, както и научните направления, по които се работи в катедрата – хидробиология, ихтиология и аквакултури и биологично пречистване на води и накратко обясни същността на тяхната дейност.

На създателите, предшествениците и нашите учители изказвам благодарност от името на целия екип на Катедра „Обща и приложна хидробиология“. Благодаря ви за това, че сте положили здрава основа, градили сте и сте развивали катедрата и се надявам, че и ние като вас ще оставим следа за тези след нас“, каза още ръководителят на катедрата. Тя припомни, че катедрата е работила по 25 международни проекта, 73 национални проекта с държавно и частно финансиране от различни фирми и по 31 проекта от Фонд „Научни изследвания“ на Софийския университет. Създадени са научни контакти с водещи университети в Белгия, Франция, Италия, Германия, Швейцария и други страни. 688 са научните публикации от създаването на катедрата, регистрирани са над 300 участия в международни конференции.

17

Доц. Шнайдер отбеляза, че полученото финансиране по тези проекти е позволило да бъдат оборудвани специализираните лаборатории в катедрата. Тя посочи още, че към катедрата съществува и специализирана хидро-биологична колекция, която е създадена още през 60-те години. В нея се събират редки и ценни видове водни организми от българската и чуждестранна акватория. Колекцията се допълва и актуализира. Катедрата поддържа и аквариумите в Биологическия факултет.

В катедрата се обучават студенти в трите образователни степени, като в ОКС „бакалавър“ има над 17 задължителни и избираеми дисциплини в различни специалности. Катедрата ръководи различни магистърски и докторски програми. В последните десет години са защитени над 15 докторски дисертации, а от тази година стартира и нова докторска програма „Биотехнология на пречиствателните процеси.

В презентацията си доц. Шнайдер посочи и партньорите на катедрата – катедри от Биологическия факултет и от други катедри на Софийския университет, както и от други български университети. В дългогодишно сътрудничество е и с институти на Българската академия на науките и много държавни институции и дружества. Доц. Шнайдер посочи и фирмите, дългогодишни партньори на катедрата. Тя изказа благодарността си към всички за съвместната дейност през годините и за подадената ръка.

2

Ръководителят на проекта „Жива вода“ проф. Яна Топалова представи най-общите аспекти на проекта, локализиран във водния цикъл на град София, и посочи, че той се състои от три модула, които са в единство. Първият модул е образователен и е насочен към създаване на специализирани знания, умения, компетентност и квалификация на студентите от Софийския университет. Вторият модул е научно-изследователски, който цели да добие най-нови изследвания по биоразнообразие, аквакултури и нови водопречиствателни технологии. Третият модул е социално-имиджов и неговата цел е да популяризира модела на взаимодействие между университет и бизнес.

7

Проф. Топалова отбеляза, че проектът „Жива вода“ е емблематичен и ключов за катедрата по две причини. „Първата е, че за първи път ние работим в единство в трите модула на катедрата – хидробиология, ихтиология и аквакултури и водопречиствателни технологии. Втората причина е, че той е финансиран от „Софийска вода“, един от най-важните потребители на кадри, които ние обучаваме в катедрата. И това още веднъж потвърждава здравата връзка между бизнес, наука и образование“.

Ръководителят на проекта „Жива вода“ съобщи, че за една година 100 са обучените студенти бакалаври от специалностите „Биология“ и „Биомениджмънт и устойчиво развитие“ и 14 магистри от „Приложна хидробиология и аквакултури“ и „Екологична биотехнология“; защитени са 4 дипломни работи и още две се разработват в момента. По проекта са работени 4 докторски дисертации, оценено е екологичното състояние на река Искър по Наредба Н-4/2012 г. с активното участие на всички преподаватели от катедрата. За една година са публикувани 11 научно-изследователски статии в списание „Екологично инженерство и опазване на околната среда“.

Проф. Топалова отправи своята благодарност към „Софийска вода“ и към екипа, работил по проекта.

5

Изпълнителният директор на „Софийска вода“ АД Арно Валто отбеляза, че за него е чест да бъде в сърцето на Софийския университет и да бъде част от този проект. По думите му, този проект е много добър пример за това колко много можем да постигнем заедно, когато съчетаем опита на бизнеса и работата на университетските среди. Г-н Валто отбеляза, че това, което обединява всички присъстващи в Аулата, е страстта към науката и към опазването на планетата Земя. Той отбеляза, че е горд с резултатите от проекта и благодари на всички, участващи в него. Пожела им да мислят мащабно, да настояват нещата да се случват и да бъдат лидери в опазването на околната среда.

6

По време на събитието бе представен кратък филм, заснет по време на Летните учебни практики по хидробиология във връзка с проекта „Жива вода“, а във фоайето пред Аулата бе представена фотоизложба. Участниците по проекта направиха презентации за постигнатите резултати.

По повод 70-годишния юбилей на Катедрата „Обща и приложна хидробиология“ бяха поднесени поздравителни адреси от много институции. Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Мария Стойчева прочете поздравителен адрес от името на ректора проф. Анастас Герджиков. В него се посочва, че колегите от катедрата могат с гордост да отбележат, че независимо от превратностите и трудностите през годините, са утвърдили своя сериозен авторитет и своето водещо място в научната сфера не само у нас, но и в чужбина.

9

В приветствието си ректорът изтъква, че научно-изследователската дейност на екипа на катедрата в областта на хидробиологията, ихтиологията и аквакултурите и биологично водопречистване и екологична биотехнология e на изключително високо ниво. Доказателство за успешната и висококвалифицирана работа е участието на учените в десетки национални и международни научноизследователски проекти и заслужените отличия през годините на преподаватели и студенти.

Проф. Герджиков поздравява за постигнатото и проф. Яна Топалова, ръководител на съвместния проект между Биологическия факултет на Софийския университет и Софийска вода“ АД – „Жива вода“: „Щастлив съм, че ще отбележите забележителната годишнина на катедрата с представянето на научните резултати, получени по проекта. Това е поредното доказателство, че Вашите търсения в науката не спират, че любопитството и стремежът към познание са водещи във Вашата работа“. Ректорът подчертава, че проектът „Жива вода“ е отличен пример за успешното партньорство между университетското образование и бизнеса, чрез който студентите не само участват, но и се обучават на практическа работа в реална изследователска среда и решават проблеми, свързани с опазването на водите. „Не се съмнявам, че това ще им позволи да натрупат ценен опит, който да им е от полза в бъдещата им професионална реализация като специалисти хидробиолози“, посочва още проф. Герджиков.

10

Проф. Мария Стойчева отбеляза, че й е било изключително интересно да чуе резултатите от работата по проекта. Тя пожела на всички колеги успех и изрази радостта си да вижда една обновена катедра с вдъхновени млади хора, които така активно и всеотдайно работят в това много важно за нашия живот направление. „Днес, когато говорим за правата на човека, неминуемо включваме и правото на чиста околна среда“, изтъкна проф. Стойчева и добави, че в тази област изследователите от катедрата са пионери и лидери и им пожела добър път през следващите 70 години.

12
14