Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Ива Добромирова Иванова, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Конотативна граматика на рекламните текстове за мода в българските печатни медии” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Медиен език и стил), редовен докторант. Отчислен с право на защита.
Научен ръководител: доц. д.н. Андреана Ефтимова
Председател на научното жури: проф. д-р Веселина Вълканова
Автореферат
Рецензии:

проф. д-р Веселина Вълканова
проф. д-р Пламен Шуликов
Становища:
проф. д-р Валентина Бонджолова
доц. д.н. Андреана Ефтимова
доц. д-р Гергана Падарева-Илиева