Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Ирина Божидарова Стрикова, Факултет по класически и нови филологии

1 зала - Ректорат на СУ

Защита на дисертационния труд на Ирина Божидарова Стрикова на тема:

 

„Показателните именни фрази като анафорични средства в новогръцкия език“ (в съпоставка с определените именни фрази) за придобиване на образователна и научната степен „доктор” по професионално направление 2.1. Филология

 

Председател на научното жури: Проф. д.ф.н. Мирена Христова Славова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

 

 

 

 

Дисертационният труд и материалите по защитата са на разположение в катедрата по Класическа филология, каб. 183 , СУ "Св. Климент Охридски", бул. "Цар Освободител" 15. Публикувани са и на Интернет-страницата на Университета.

 

Защитата ще се състои на 19 декември 2017 г. от 14.00 часа в 1 зала на Ректората на СУ, бул. "Цар Освободител" 15.