Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Росен Асенов Николов, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

 

Защита на докторска дисертация на Росен Асенов Николов на тема „Оценки на разстоянието на Банах-Мазур чрез модули на изпъкналост и гладкост” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.5 Математика, докторска програма „Математически анализ“. Докторант на самостоятелна подготовка.

 

Научни ръководители: акад. проф. дмн Станимир Троянски, доц. д-р Владимир Бабев

 

Председател на научното жури: доц. д-р Милен Иванов

 

Автореферат

 

Рецензии:

проф. дмн Румен Малеев

доц. д-р Милен Иванов

 

Становища:

акад. проф. дмн Станимир Троянски

доц. д-р Владимир Бабев

доц. д-р Иван Димитров