Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Икономика и финанси / Магистърски програми за икономисти / Икономика и право

   

 

МП „Икономика и право” с прием само в редовна форма на обучение от зимния семестър за икономисти, юристи и неспециалисти

 

 

Представяне на програмата

 

 

Кандидатите за прием от зимния семестър на учебната 2022/2023 година могат да подадат своите документи през системата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/ на три етапа:

  • Първи етап – от 1 до 20 юли 2022 г.
  • Втори етап – от 27 юли до 12 септември 2022 г.
  • Трети етап – от 19 до 27 септември 2022 г.

 

Събеседванията за прием в магистърската програма ще се проведат, както следва:

 

Учебен план в сила от учебната 2021/2022 година

Изменение и допълнение на учебния план

 

МП „Икономика и право” е единствената действаща магистърска програма в страната, посветена на изучаването на начина, по който нормативната уредба и нейното прилагане се отразяват на икономическата активност. Смисълът ѝ е да даде на студентите теоретични и практически познания за прилагането на икономическите принципи в контекста на една съществуваща правна рамка. В условията на все по-многобройни, по-усложняващи се и понякога противоречиви нормативни разпоредби, този подход към изучаване на стопанските процеси започва да се утвърждава като единствения валиден съвременен икономически начин на мислене.

Икономистите са наясно, че осигуряването на действието на договорите има пряко отражение върху стопанската активност и икономическото развитие. Но склонността на контрагентите да изпълняват и да очакват изпълнение на поетите задължения по търговските договори пряко зависи от съществуващите нормативни разпоредби и от качеството на институциите, призвани да го тълкуват и да следят за правилното му прилагане, така че е от първостепенно значение да разбираме начина, по който правото спомага икономическите отношения. Подобни магистърски програми съществуват във водещи американски и европейски университети, като тенденцията е учебното съдържание да се уеднаквява, а самите програми в различни университети да създават връзки помежду си.

Магистърска програма „Икономика и право“ има икономическа насоченост, затова дисциплините и тяхното съдържание се различават от тези, които изучават юристите. Целта на програмата е да възпитава специалисти, които умеят да ползват икономически инструменти, когато в хода на обичайната си дейност трябва да интерпретират и прилагат нормите на търговското, облигационното, трудовото и данъчното право. Учебният план и учебните дисциплини са създадени специално, за да спомогнат формирането на висококвалифицирани икономисти, а учебното съдържание се представя от преподаватели както от Стопанския, така и от Юридическия факултет на Софийския университет.

 

Студентите неспециалисти, които са придобили образователно-квалификационна степен бакалавър по специалности извън професионално направление 3.6 Право, 3.7 Администрация и управление и 3.8 Икономика, могат да кандидатстват в магистърската програма от зимния семестър, като полагат допълнителни изпити по икономически дисциплини по време на следването си.

Преподавателският състав в магистърската програма включва утвърдени специалисти от практиката и научните среди с международен опит, включително от Европейската банка за възстановяване и развитие, Комисията за финансов надзор и Българската народна банка.

Обучението в редовна форма се осъществява след 18 часа през делничните дни и събота и неделя спрямо разписа на студентите.

За допълнителни въпроси може да се обръщате към Ръководителя на МП „Икономика и право”: доц. д-р Милен Велушев, mvelushev@feb.uni-sofia.bg, кабинет 507

 

Архив на учебни планове: