Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Физикохимия / Преподаватели / доц. д-р Елена Бояджиева

   

Професионална автобиография

 

11050283_873542179354727_4802761576900569710_n

Eлена Бояджиева

E-mail: exeb@chem.uni-sofia.bg

Телефон: сл. тел. 02/8161 327

Трудов стаж

2011- доцент във Факултета по химия и фармация на СУ “Св. Климент Охридски”

2008 – 2011 - главен асистент в Химически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”

2000 - 2008 - старши асистент в Химически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”

19972000 - асистент в Химически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”

1987 - 1988 - учител по химия в Техникум по електротехника гр. Банско

Образование и обучение

1994 – 1997 - докторант към катедра Методика на обучението по химия, Химически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”

1988 - 1989 – специализация в катедра по Методика на обучението по химия

1987г. – завършено висше образование в СУ “Св. Климент Охридски”, Химически факултет, специалност “Химия”, с квалификация химик със специализация – учител по химия.

1980 - завършено средно образование в гимназия “Владимир Поптомов”, гр. Разлог

Учебно-преподавателска и методическа дейност

ОКС Бакалавър

Разработени учебни програми и лекционни курсове за студенти по:

 • Методика на обучението по химия с хоспитиране
 • Методика и техника на училищния експеримент по химия

ОКС Магистър

Разработена учебна програми, лекционен курс и упражнения за студенти Учебни опити и демонстрации по химия

Участие в квалификационни курсове за учители

 • курс за квалификация на учители по Човекът и природата V и VI клас;
 • обучителни семинари на тема: ”Цели, задачи и контрол в обучението по химия”, Целеобразуването в обучението по химия”, “Държавните образователни изисквания – теория и практика”
 • Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците” по Проект № BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013” (ключов експерт) –15 обучения по 32 часа

Избрани публикации

 1. Илиева, Н., Е. Бояджиева. Съвременни подходи за проектиране на съвременна учебна среда във висшето училище. Списание на Софийския университет за образователни изследвания 3, 26-40 (2014)
 2. Цветков, Вл., Е. Бояджиева. Формиране на ключови компетентности чрез проблемно базиран подход в обучението по химия. Химия 22, 662-675 (2013).
 3. Илиева, Н., Е. Бояджиева. Съвременни изисквания към професионалната подготовка на инженери по енергетика. Химия 22, 516-531 (2013).
 4. Hollenbeck, J., M. Kirova, E. Boiadjieva, A. Tafrova-Grigorova.Snapshot of science classroom tesching from the point of view of ideas of constructivism: A Case Study – Secondary Schools – Secondary Schools in Sofia, Bulgaria. Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education,22, 676 – 681 (2013).
 5. Тафрова-Григорова, А., М. Кирова, Е. Бояджиева. Учителите по природни науки – за конструктивистката учебна среда в българското училище. Химия 21, 375-388 (2012). 12.
 6. Tafrova-Grigorova, А., E. Boiadjieva, Il. Emilov, M. Kirova. Science teachers’ attitudes towards constructivist environment: А Bulgarian case. Baltic journal of science education 11, 184-193 (2012).
 7. Кирова, М., Е. Бояджиева, Р. Пейчева-Форсайт. Компетентности и виждания на учители за приложени на електронното обучение по природни науки в средното училище. Химия 21, 282-295 (2012).
 8. Тафрова-Григорова, А., М. Кирова, E. Бояджиева. Учителите по природни науки за научната грамотност. Химия 20, 507-519 (2011)
 9. Бояджиева, E., М. Кирова, А.Тафрова-Григорова, Дж. Холенбек. Учебната среда по природни науки в българското училище през погледа на учениците. Химия, 20, 43-56, (2011).
 10. Бояджиева, Е., М. Кирова, А. Тафрова-Григорова. Учебни постижения на ученици от Х клас от различни видове училища по химия и опазване на околната среда . Химия, 19, 262-278, (2010).
 11. Бояджиева, Е. За дейността на учители и ученици в процеса целеобразуване Биология, екология и биотехнология, 4, 26-32, (2010).
 12. Холенбек, Дж., М. Кирова, Е. Бояджиева, А. Тафрова-Григорова. Ученици и учители за настоящата и предпочитана учебна среда – резултати от едно изследване. Химия, 18, 349-369, (2009).
 13. Boiadjieva, E., A. Tafrova-Grigorova, J. Hollenbeck, M. Kirova. An Examination of Teacher’s Pedagogical Philosophical Beliefs of Secondary Science Teachers in Sofia Public Schools, Sofia, Bulgaria. Bulgarian Journal of Science and Education Policy (BJSEP) 3, №1, (2009).
 14. Тафрова-Григорова, А., Е. Бояджиева, М. Кирова, А. Кузманов. Външно оценяване на постиженията на учениците по Химия и опазване на околната среда 9. клас. Химия, 18, 94 -124, (2009).
 15. Бояджиева, Е., М. Кирова, А. Григорова- Тафрова Анализ на Държавните образователни изисквания и учебната програма по Химия и опазване на околната среда за 10. клас (първо равнище). Химия, 17, 6-15, (2008).
 16. Tzvetkov, V., E. Boiadjieva, M.Kirova. Self-assessment skills in school practice: approaches, tools, implementation in science education International Valorisation Conference. Key Methodologyto Successful CompetenceBased Learning. Conference proceedings.Istanbul 16-18 09. 2014
 17. Kirova, M., E. Boiadjieva, Pre-Service Chemistry Teachers’ Training at Sofia University in the Frame of Technological Pedagogical Content Knowledge .. International Valorisation Conference. Key Methodologyto Successful CompetenceBased Learning. Conference proceedings.Istanbul 16-18 09. 2014
 18. Tzvetkov, V. E. Boiadjieva. Application of the problem-based approach in chemistry classes. International Conference on Training Issues of Chemistry Teachers. 26 th June 2013, Gabrovo, Bulgaria, Kredo-3M Gabrovo, (110-117), ISBN 978-619-7100-02-0

Участие в проекти

 1. 2009-2010 г. Изследване на учебните постижения на учениците и техния прогрес по Химия и опазване на околната среда според Държавните образователни изисквания. Е. Бояджиева (ръководител на проекта), М. Кирова, А. Тафрова-Григорова, Паулина Гороломова (студент в магистърска програма “Учител по химия”), Катина Златанова (студент в магистърска програма “Учител по химия”). Договор №110/2009г. към Фонд научни изследвания на Софийски университет “Св. Климент Охридски”.
 2. 2010-2011 г. Изследване на характеристиките на учебната среда по химия в средното училище. Милена Кирова (ръководител на проекта), Елена Бояджиева, Адриана Тафрова-Григорова, Иваничка Буровска (експерт РИО, град Ловеч). Договор № 012/2010 г. към Фонд научни изследвания на Софийски университет “Св. Климент. Охридски”.
 3. 2009-2011 г. Проект № BG051PO001-3.3.04/52 „Укрепване и устойчиво развитие на научно-изследователския потенциал на Софийски университет в областта на електронното обучение” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз – ръководител доц. д-р Румяна Пейчева
 4. 2011 г. Формиране на научна грамотност – от научната химическа лаборатория до класната стая. Милена Кирова (ръководител на проекта), Елена Бояджиева, Адриана Тафрова-Григорова, Христо Колев, Диана Чешмежиева, Васил Атанасов и др. Договор №186/2011г. към Фонд научни изследвания на Софийски университет “Св. Климент. Охридски”.
 5. 2012 г. Проект по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси BG051РО001-3.1.04 „Подобряване на качеството на общото образование”- „За по-качествено образование. Договор № Д02-837/11.09.2012, Дейност 3.3 (експерт)
 6. 2012 г. Проект по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси BG051РО001-3.1.04 „Подобряване на качеството на общото образование”- „За по-качествено образование. съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Дейност 2.5 (експерт);
 7. Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците” по Проект № BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013” (ключов експерт)

Книги

 1. Цанова Н., С. Томова, М. Гайдарова, Е. Бояджиева, В. Господинов, Н. Райчева, М. Кирова, И. Петкова. (2013) Помагало за педагогическите специалисти за усвояване на знания, формиране на умения и компетентности за оценяване на учениците (с мултимедиен диск), Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, 251с.
 2. Цанова Н., С. Томова, М. Гайдарова, Е. Бояджиева, В. Господинов, Н. Райчева, М. Кирова, И. Петкова (2013) Ръководство за експерти-обучители по въпросите на преподаване на знания, умения и компетентности за оценяване на учениците, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, 151 с.
 3. Цанова Н., С. Томова, М. Гайдарова, Е. Бояджиева, В. Господинов, Н. Райчева, М. Кирова, И. Петкова (2013) Учебна тетрадка за педагогическите специалисти Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, 54 с.
 4. Кирова, М., Е. Бояджиева, В. Иванова. Активно и интерактивно обучение по химия и опазване на околната среда 7.и 8. клас. Педагог 6, София, 2011, ISBN 978-954-324-074-6

Учебници за средното училище, одобрени от МОН

 1. Градинарова, М, Е. Бенова, М. Павлова, Е. Бояджиева, М. Кирова, В. Иванова, Н. Цанова, С. Томова. Човекът и природата 5. Клас, Педагог 6, София, 2016, ISBN978-954-324-127-9
 2. Павлова, М., М. Кирова, Е. Бояджиева, В. Иванова, А. Кръстев. Химия и опазване на околната среда 8. клас, Педагог 6, София, 2009. ISBN 978-954-324-051-7.
 3. Павлова, М., М. Кирова, Е. Бояджиева, В. Иванова, А. Кръстев. Химия и опазване на околната среда 7. клас, Педагог 6, София., 2008. ISBN 978-954-324-042-5.
 4. Павлова, М., М. Кирова, Е. Бояджиева, А. Кръстев, В. Иванова. Химия 7. клас, Педагог 6, София, 2004. ISBN 954-324-005-1
 5. Павлова, М., Е. Бояджиева, В. Иванова, М. Кирова, Н. Микова. Химия и опазване на околната среда за 9. клас, Педагог 6, София, 2002. ISBN 954-8249-74-Х

Книги за учителя

 1. Градинарова, М, Е. Бенова, М. Павлова, Е. Бояджиева, М. Кирова, В. Иванова, Н. Цанова, С. Томова, И. Хаджиали. Книга за учителя Човекът и природата 5. Клас, Педагог 6, София, 2016, ISBN 978-954-324-132-3
 2. Кирова, М., Е. Бояджиева, В. Иванова. Активно и интерактивно обучение по химия и опазване на околната среда 7.и 8. клас. Педагог 6, София, 2011, ISBN 978-954-324-074-6 (под печат)
 3. Павлова, М., М. Кирова, Е. Бояджиева, В. Иванова, А. Кръстев В помощ на учителя по химия и опазване на околната среда 8. клас. Педагог 6, София., 2009, ISBN 954-324-059-3
 4. Павлова, М., М. Кирова, Е. Бояджиева, В. Иванова, А. Кръстев. Книга за.учителя - Химия и опазване на околната среда 7. клас, Педагог 6, София., 2008, ISBN 978-954-324-044-9

Учебни помагала за средното училище, одобрени от МОН

 1. Градинарова, М, Е. Бенова, М. Павлова, Е. Бояджиева, М. Кирова, В. Иванова, Н. Цанова, С. Томова. Учебна тетрадка Човекът и природата 5. Клас, Педагог 6, София, 2016, ISBN 978-954-324-130-9.
 2. Павлова, М., М. Кирова, Е. Бояджиева. Тестове по химия и опазване на околната среда 8. клас. Педагог 6., София, 2011, ISBN 978-954-324-072-2
 3. Иванова, В., М. Павлова, Е. Бояджиева, М. Кирова. Подготовка за външно оценяване по химия и опазване на околната среда за 7. клас. Педагог 6, София, 2013, ISBN 978-954-324-076-0
 4. Велчев, Н., М. Павлова, М. Кирова, Е. Бояджиева, Л. Банчева. Тренировъчни тестове по природни науки и екология за външно оценяване след 7. клас. Педагог 6., София, 2010, ISBN 978-954-324-061-6
 5. Павлова, М., М. Кирова, Е. Бояджиева, В. Иванова, А. Кръстев. Учебна тетрадка по Химия и опазване на околната среда 8. клас, Педагог 6., София, 2009, ISBN 978-954-324-054-8
 6. Павлова, М., М. Кирова, Е. Бояджиева, В. Иванова, А. Кръстев. Тестове по Химия и опазване на околната среда 7. клас, Педагог 6, София, 2008, ISBN 978-954-324-048-7
 7. Павлова, М., М. Кирова, Е. Бояджиева, В. Иванова, А. Кръстев. Учебна тетрадка по Химия и опазване на околната среда 7. клас, Педагог 6, София, 2008, ISBN 978-954-324-043-2
 8. Павлова, М., М. Кирова, Е. Бояджиева, А. Кръстев, В. Иванова. Учебна тетрадка по химия 7. клас. Педагог 6, София, 2005, ISBN 954-324-014-0
 9. Павлова, М., А. Кръстев, Е. Бояджиева, М. Кирова, В. Иванова. Тестове по химия 7. клас. Педагог 6, София, 2005, ISBN 954-324-018-3
 10. Павлова, М., Н. Микова, В. Иванова, Е. Бояджиева, М. Кирова. Лабораторна тетрадка по химия и опазване на околната среда 9. клас. Педагог 6, София., 2005, ISBN 954-324-016-7
 11. Павлова, М., Е. Бояджиева, В. Иванова, М. Кирова, Н. Микова. Тестове по химия и опазване на околната среда 9. клас, Педагог 6, София.,2003, ISBN 954-8249-86-3