Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Рая Стоянова Цветкова, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Крах на сериозността. Конструиране на политически имидж чрез лайфстайл пресата” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Лайфстайл преса), редовен докторант. Отчислен с право на защита.
Научен ръководител: доц. Георги Лозанов
Председател на научното жури: доц. д-р Орлин Спасов
Автореферат
Рецензии:
доц. д-р Орлин Спасов
проф. д-р Маргарита Пешева
Становища:
доц. Георги Лозанов
проф. дфн Албена Хранова
доц. дсн Добринка Пейчева