Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Христо Бойков Панчев, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Социалният маркетинг и социалната реклама като инструмент за противодействие на антропогенната промяна в климата. Комуникационни и семиотични аспекти” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Реклама), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител: проф. дфн Христо Кафтанджиев

Председател на научното жури: проф. д-р Венцеслав Бондиков

Автореферат

Рецензии:

проф. д-р Венцеслав Бондиков

проф. д-р Георги Янков

Становища:

проф. дфн Христо Кафтанджиев

проф. д-р Енчо Герганов

проф. д.н. Николай Палашев