Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Диана Трендафилова Димитрова, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Фабрикуване на съгласие. Трансформация на комуникацията в манипулация” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Убеждаваща комуникация), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител: проф. д-р Здравко Райков

Председател на научното жури: проф. дфн Христо Кафтанджиев

Автореферат

Рецензии:

проф. дфн Христо Кафтанджиев

проф. д-р Иван Стефанов

Становища:

проф. д-р Здравко Райков

проф. д.н. Николай Палашев

доц. д-р Мила Серафимова