Начало / Наука / Проектна дейност / Вътрешни изследователски проекти / Архив - конкурси / Финансиране от държавния бюджет - конкурс 2016

   

Конкурс за разработване на научни проекти, финансирани със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност – 2016 г.

 

! ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ за Одобрени проекти от сесия 2016 г.

 

Във връзка със стартирането на конкурса за разработване на научни проекти за 2016г. със средства, отпуснати целево от държавния бюджет ви информираме, че заявките за участие в конкурса ще се приемат до 17 март 2016 г. в комисиите по научни направления във факултетите.

Всички проекти трябва да бъдат подадени в едно хартиено копие, което се предава в съответната факултетска комисия, както и по електронен път, на следния адрес:

http://eservices.uni-sofia.bg/projects

Проектни предложения, които не са подадени по електронен път на посочения по-горе адрес или ръководителите не са въвели пълната информация за проекта в електронната система, включително състав на научния колектив, няма да бъдат приемани за класиране от Управителния съвет на ФНИ при СУ.

  • Бюджет на проектите - таблицата се използва за всички конкурси. Формата е заключена и в нея има заложени формули в съответствие с изискванията на наредбата. Отключени са само клетките, в които е допустимо да се попълват данни
  • Наредба №3 от 27.11.2015 г. за условията и реда за планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност
    Обн. - ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила от 04.12.2015 г.

 

На заседанието си от 23 февруари 2011 г. АС на СУ „Св. Климент Охридски” утвърди като приоритети за финансиране на научните проекти по ФНИ при СУ приоритетите от Стратегията за развитието на научните изследвания в СУ „Св. Климент Охридски”:

1. Природни науки

1.1.Здраве и медицина
1.2. Високи технологии
1.3. Природни ресурси, екология и околна среда

2. Социални и хуманитарни науки

2.1. Публични политики.
2.2. Общества, култури и история на Балканите и връзките им с Европа и света.
2.3. Гражданство, мобилност, комуникации и общество на знанието.