Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за докторанти / Архив / Кандидатстване по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" за подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специлизанти и млади учени

   

Срок за кандидатстване: 31 октомври 2016 г., 19:00 ч.

 

Открита е процедура за кандидатстване по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" за ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ

BG05M2OP001-2.009 - ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ - ФАЗА 1

Целта на програмата е насочена към развитие на човешките ресурси, ангажирани в сферата на науката. Целта е да се повиши квалификацията на персонала в сферата на научноизследователската и развойна дейност (НИРД), да се гарантират достатъчно висококвалифицирани лица, завършили висше образование, с практически опит в областта на изследванията и привличане на изследователи от чужбина за научни изследвания. Цели се и да се насърчи интереса на децата, младежта и обществеността към научните изследвания и резултатите от тях.

Краен срок: 31.10.2016 г. 19:00 ч.

 

Документите за кандидатстване и информация са налични на следния адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/27c37db7-7977-40ea-b9de-3a39d36f5c87