Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Даниела Михаилова Стракова, Факултет по славянски филологии

Конферентна зала, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Деконструкцията в съвременния дизайн на ученето на литература в училище” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по...(Методика на обучението по литература). Редовна докторантка.

 

Научен ръководител: проф. дпн Адриана Емилова Симеонова - Дамянова

Председател на научното жури: проф. д-р Амелия Веселинова Личева

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: