Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Катедри / Катедри / Библиотекознание, научна информация и културна политика

   

 

Ръководител Секретар
доц. д-р Милена Миланова
e-mail: mmilanovam@phls.uni-sofia.bg
приемно време - понеделник (14 -16 ч.), блок 1, каб. 422
Мария Богданова
бул. Цариградско шосе 125, бл. 1, стая 413
тел. 02 80 05 111 /426; 870 42 36
e-mail: bogdanova@phls.uni-sofia.bg

 

В Софийския университет "Св. Климент Охридски" библиотековедски дисциплини се преподават от 1924 г. През 1953 г. е създадена специализирана катедра. Първоначално в нея студентите се обучават в самостоятелна специалност, а впоследствие обучението се извършва под формата на втора специалност, придобивана успоредно с основната, и чрез следдипломна квалификация. През 1986 г. катедра "Библиотекознание, научна информация, културна политика" е включена в Центъра по културознание.

От учебната 1993/1994 година във Философския факултет е създадена самостоятелна специалност "Библиотечно-информационни дейности" (БИД) с петгодишен срок за редовното обучение и тригодишен срок за задочно обучение (само за завършилите полувисше образование в Института по библиотечно дело, преобразуван през 1998 г. в колеж). През 2003 г. специалност БИД е преименувана в специалност "Библиотечно-информационни науки" (БИН), като новото наименование е в съответствие с възприето в международната университетска практика.

От учебната 2006/2007 година до сега в специалност БИН се осъществява прием в редовна и задочна форма на обучение (след завършено средно образование и за срок на обучение 4 години) в една бакалавърска и три магистърски програми, както и за придобиване на образователна и научна степен "доктор".

Специалността "Библиотечно-информационни науки" се поддържа от катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика".

Съвременната катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика" става част от структурата на Философски факултет през 1993 г. През същата година е създадена и специалност "Библиотечно-информационни науки" (БИН), в която днес се подготвят студенти от бакалавърска, магистърска и докторска степен (редовна и задочна форма на обучение).