Начало / Университетът / Управление на качеството / Университетски център по управление на качеството / Лаборатория за анализи и проучвания

   

Лабораторията за анализи и проучвания се занимава с планиране, организиране и провеждане на социологически проучвания на мненията на заинтересованите страни за качеството на университетските дейности и услуги.

По заявка на ръководството на университета или на факултетските ръководства лабораторията осъществява цялостния процес на изследвания по различни проблеми, отнасящи се до състоянието на научната, образователната и културната дейност в СУ „Св. Климент Охридски”. Основните направления, в които се провеждат проучвания са:

  • Удовлетвореност на студентите от ОКС „бакалавър”, „магистър” и „доктор” от качеството на учебния процес и от административното обслужване във факултетите
  • Проучване на мнението на студентите за качеството на практическото обучение в отделните професионални направления
  • Проучване на мотивацията на кандидат-студентите за избор на СУ
  • Проучвания на мнението на студентите за нуждите на атестирането на преподаватели във факултетите
  • Изследвания на мненията и оценките на преподавателите за състоянието на учебния процес и научноизследователската дейност
  • Изследвания на мнението на работодатели за качеството на професионалната подготовка на възпитаниците на университета
  • Провеждане на качествени изследвания по конкретни проблеми (фокус-групи и др.).

В Лабораторията работят специалисти – социолози и психолози, които прилагат съвременни подходи за създаване на инструментариум и реализиране на количествени и качествени научни изследвания, съобразени със спецификата и нуждите на университета.

Звеното възниква през 1977 г. като Лаборатория за изследване личностното развитие на студентите с ръководител проф. дпсн Павел Александров. След това е променяло името и структурата си, като негови ръководители са били доц. д-р Константин Господинов, доц. д-р Иван Паспаланов, проф. дфн Кирил Нешев, проф. дсн Йордан Венедиков, проф. дфн Минчо Семов, проф. д-р Витан Стефанов.

През 2011 г. Лабораторията за анализи и проучвания става част от Университетския център по управление на качеството.