Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Катедри / Катедри / Философия

   
Ръководител Секретар

проф. д-р Веселин Дафов|

vhdafov@phls.uni-sofia.bg

Ирена Черешарова
стая 47
тел. 9308 414
cheresharova@phls.uni-sofia.bg

Основана 1888 г., тя е най-старата катедра в Софийския университет, обособена в рамките на тогавашния Историко-филологически факултет. Ръководители на катедрата са били едни от най-значимите български философи – д-р Кръстьо Кръстев, акад. Димитър Михалчев и др.

Научноизследователско направление:
- онтология - митологични форми на осмисляне на света, категориална структура на онтологичното изследване, природа на мисленето;
- философска антропология - специфика на човека в хоризонта на културата, природата, Бога, екзистенцията;
- теория на познанието - анализ на познанието, теории за истината, философска методология;
- философия на науката - граници на науката, методи на научното изследване, научната истина;
- философия на езика - теории за значението, език и свят, език и съзнание;
- философия на историята - историческо съзнание, теории за историята, методи на историческото познание;
- социална философия - теории за социалното, социални изследвания на пола, социални феномени;
- философия за деца - методология, практика, екофилософия за деца;
- философия на политиката; философия на природата, философия на образованието; философия на религията; философия на правото.

Научноизследователската дейност може да бъде класифицирана и според авторите, към чието творчество е насочена: Платон, Аристотел, Св. Августин, Декарт, Монтен, Хюм, Кант, Хегел, Маркс, Пърс, Дюи, Хайдегер, Гадамер, Витгенщайн, Бубер, Сартр, Шелер, Хусерл, Кун, Куайн, Дейвидсън, Аренд, Хайек и др.

Особено плодотворни са изследванията в областта на аналитичните методи, феноменологията, диалектиката, херменевтиката.

Катедрата предлага няколко магистърски програми с акцент върху интердисциплинарната ориентация.

Катедрата има голям принос за развитието на преподаването на философските дисциплини в средното училище. Нейните членове активно участват в разработването на нормативни документи, учебници и учебни помагала за училищното философско образование. Преподаватели от катедрата поставиха основите на националната ученическа олимпиада по философия, която се разви в международна олимпиада под егидата на Световната философска асоциация.